De THMSR Stichting

De Stichting Thorium MSR is de organisatie achter thmsr.nl en thmsr.com. Het doel is voorlichting over Thorium en de Gesmolten-Zout Reactor technologie omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van de huidige energievraagstukken.

De Stichting Thorium MSR is opgericht op 29 Januari 2016. In de de statuten van de stichting staat dat het doel is:

  • om als een betrouwbare bron te dienen van informatie over kerntechnologie in het algemeen en het gebruik van Thorium en Gesmolten Zout Reactoren en
  • om verder actie te ondernemen die te maken hebben met, of bij te dragen aan hierboven genoemde doel in de ruimste betekenis van het woord.

De Stichting streeft z’n doelen na door gebruik te maken van wetenschappelijk gecontroleerde informatie, door kritische vergelijking van de bronnen van informatie en door een netwerk van betrokken wetenschappers, ontwikkelaars en andere specialisten en door deelneming aan congressen, symposia of andere soortgelijke bijeenkomsten. De Stichting wil ook initiatieven op dit gebied samenbrengen en informatie erover beschikbaar maken en de vloer te bieden voor discussie in de breedste zin van het woord.

Over deze website

De afgelopen 10 jaar is er een hernieuwde belangstelling voor het gebruik van de Thorium Gesmolten-Zout Reactor.  Gezien de mogelijkheden vinden de deelnemers van de Stichting Thorium MSR het van het het allergrootste belang dat er een bron van betrouwbare, wetenschappelijk gecontroleerde informatie beschikbaar is. Het doel van deze website is om zulke informatie te bieden: correct, precies, objectief, gestaafd door informatie uit betrouwbare bronnen en goed te begrijpen. In een later stadium hopen we ook de mogelijkheid te bieden voor discussie door diegenen die willen leren, begrijpen of anderszins meedoen.

De wetenschappelijke raad

Om haar doelen te bereiken laat de stichting zich bijstaan door een Wetenschappelijke Raad. De raad ziet er op toe dat het informatieve gedeelte van deze website overeenstemt met wetenschappelijke inzichten. De leden van de wetenschappelijke raad zijn:

Prof.Dr.Ir Jan Leen Kloosterman, hoofd van de Sectie Reactor Physics and Nuclear Materials (RPNM) aan de Technische Universiteit Delft.
Prof. dr. Jilt Sietsma doceert Materials Science & Engineering bij Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3ME) aan de Technische Universiteit Delft.
Ir. Sander de Groot heeft 15+ jaar ervaring met nucleaire R&E, met specifieke expertise en ervaring in High Temperature Reactor technologie.
Dr. Ralph Hania is expert op het gebied van nucleaire brandstoffen en heeft de wetenschappelijke leiding van het onderzoeksprogramma rond de gesmoltenzoutreactor bij NRG Petten.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur zijn:

Voorzitter, Gijs Zwartsenberg. Drs.Gijs Zwartsenberg is opgeleid als filosoof en beschouwt het energieprobleem van de wereld vooral als een denkprobleem. Het lezen van David MacKay's Sustainable Energy – without the hot air opende mijn ogen voor de omvang van het probleem - en voor de omvang van de verwarring die heerst over het onderwerp. Ik huldig de beroemde uitspraak van Kant: 'durf te denken'. Kant moedigt iedereen aan om zijn of haar eigen denkwerk te doen. MacKay gaf me de tools om zelfstandig na te denken over energie. Bill Gates: If someone is going to read just one book I would recommend this one. Ik werk als trainer in helder denken en schrijven, voor Your Point.
Secretaris, Kors Bos. Dr.Kors Bos is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over atoommassa's. Ter voorbereiding hiervan heeft hij een tijd gewerkt in de Nuclear Data groep van Oak Ridge National Laboratories in de tijd nog van de bedenkers van de MSR, Alvin Weinberg en Eugene Wigner. Na zijn promotie is hij elementairedeeltjesonderzoek gaan doen en heeft experimenten op het CERN in Genève en Fermilab in Chicago gedaan. Na zijn pensionering is hij weer geïnteresseerd geraakt in de kernfysica en vooral in de kernenergie.
Penningmeester, Sylvia Barlag. Dr.Sylvia Barlag is gepromoveerd in de Natuurkunde en heeft enige jaren gewerkt en gewoond in Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. Ze was tot 1 februari 2006 lid van de directie van het Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI. Daarna heeft ze tot 2019 als internationaal directeur Security, Kwaliteit en Procesverbetering bij de Radar afdeling van de multinational Thales gewerkt. Tegenwoordig heeft ze zitting in het bestuur van de Nederlandse Natuurkundigen Vereniging,